REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą̨ serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.pulpbooks.pl oraz powiązanego z nim oprogramowania (dalej: „Serwis”), prowadzonego przez PulpBooks Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy:                    ulicy Łagiewnickiej 121, 91-863 Łódź́, działający pod numerem NIP: 7262695202, REGON: 523843877. 
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin, poza wysłaniem go drogą elektroniczną na adres e–mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji                                         w Serwisie, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji pod adresem https://www.pulpbooks.pl/regulamin/. Użytkownik ma możliwość́ odczytu, ściągnięcia Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku. 

2. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się̨ następujące definicje:

PulpBooks– właściciel Serwisu PULPBOOKS SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Łagiewnickiej 121, kod pocztowy 91-863 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001006495 NIP: 7262695202 REGON: 523843877.

Konto – funkcjonalność́ Serwisu uruchamiana po dokonaniu rejestracji lub logowaniu Użytkownika w Serwisie;

Newsletter – usługa przesyłania wiadomości drogą elektroniczną z informacjami o nowościach w Serwisie, a także materiałami promocyjnymi lub reklamowymi; 

Oprogramowanie – zespół powiązanych ze sobą̨ utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, odpowiadający za funkcjonowanie Serwisu, świadczenie usług na rzecz Użytkowników, w tym udostępnianie im Produktów i Publikacji elektronicznych, w skład którego wchodzą̨ m.in. aplikacje przystosowane do funkcjonowania na Urządzenia, których instalacja i uruchomienie stanowić́ mogą̨ niezbędny warunek korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, usług, Produktów lub Publikacji elektronicznych;

Produkt – Urządzenie, towar lub prawo, które może być́ przedmiotem Zamówienia; 

Publikacja elektroniczna – pliki (zbiory danych) będące cyfrową postacią̨ utworów w rozumieniu przepisów dotyczących praw własności intelektualnej (w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, dźwiękowych i audiowizualnych), dostępnych w Serwisie;

Publikacja tradycyjna – towar, w szczególności książka, dostępna do nabycia za pomocą̨ Serwisu;

Urządzenie – urządzenie służące do korzystania z Serwisu;

Usługodawca – PulpBooks lub inny podmiot prowadzący działalność́ w zakresie Produktów oferowanych w Serwisie; 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność́ prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać́ ważnych i skutecznych czynności prawnych, który to podmiot posiada aktywne Konto w Serwisie. Użytkownikiem może być́ też osoba małoletnia lub pełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, w tym Produktów i Publikacji elektronicznych. PulpBooks ma prawo weryfikować́ uprawnienie opiekuna prawnego do wyrażenia zgody w imieniu Użytkownika małoletniego lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych; 

Zamawiający – Użytkownik, który złożył zamówienie na zasadach określonych w Regulaminie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika dotyczące Produktu lub Usługodawcy złożone w celu zawarcia stosownej umowy z obowiązkiem zapłaty z PulpBooks lub Usługodawcą; 

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – działanie w Serwisie (np. klikniecie przycisku), po prezentacji Użytkownikowi warunków Zamówienia (w tym ceny i sposobów korzystania z Produktu), oznaczające złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

Ilekroć́ w Regulaminie jest mowa o kontakcie PulpBooks z Użytkownikami oznacza to nawiązanie takiej formy komunikacji, na którą wyraził zgodę̨ Użytkownik, a która pozwala na zapoznanie się̨ przez Użytkownika z treścią̨ przekazywaną przez PulpBooks (np. wiadomości e-mail). 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie modyfikacje i teksty jednolite regulaminów, cenników, warunków świadczenia usług lub polityki prywatności związanych z Serwisem mogą̨ być przesyłane na aktualny adres e-mail ujawniony w Koncie Użytkownika oraz przekazywane Użytkownikowi za pomocą̨ wiadomości obecnych w Koncie Użytkownika lub prezentowanych przez aplikację PulpBooks. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może skutkować niemożnością̨ świadczenia usługi przez PulpBooks oraz uniemożliwia otrzymywanie informacji związanych z usługą (w tym dotyczących zmiany Regulaminu). 
 2. W Serwisie znajdują̨ się̨ zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługujące właściwym podmiotom. Ich wykorzystanie służy wyłącznie jednoznacznej identyfikacji Produktów i funkcjonalności. 
 3. Prawa do logotypu i nazwy Serwisu przysługują̨ PulpBooks i podlegają̨ ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody PulpBooks (z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich wykorzystania na podstawie przepisów prawa) jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się̨ również̇ nie powielać́, kopiować́ lub wykorzystywać́ informacji, danych lub innych elementów Serwisu, których właścicielem lub licencjobiorcą jest PulpBooks. 
 4. Zamieszczone w Serwisie oraz dostarczane Użytkownikowi materiały promocyjne i marketingowe informują̨ o ofercie Serwisu oraz możliwościach nabycia konkretnych Produktów, Urządzeń́ lub Publikacji elektronicznych i tradycyjnych. Pełne warunki Zamówienia prezentowane są̨ przed momentem złożenia przez Użytkownika Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Przed dokonaniem płatności następuje ponowna weryfikacja dostępności Publikacji tradycyjnych objętych Zamówieniem. W przypadku weryfikacji negatywnej polegającej na braku dostępności danej Publikacji tradycyjnej płatność́ za całe Zamówienie nie zostanie zrealizowana, a Użytkownik otrzyma informację, iż̇ dana Publikacja tradycyjna nie jest dostępna i należy ją usunąć́ z koszyka zamówień́ przed finalizacją Zamówienia.
 5. W Serwisie mogą̨ znajdować́ się̨ materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe, w tym linki prowadzące do stron internetowych lub usług świadczonych przez osoby trzecie. 
 6. Użytkownik umieszczając w Serwisie swój wizerunek lub inne tego typu treści (dane osobowe) wyraża zgodę̨ na ich prezentację i rozpowszechnianie w ramach Konta Użytkownika i możliwość́ zapoznawania się̨ z nimi przez innych Użytkowników oraz PulpBooks. W przypadku umieszczenia treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela PulpBooks nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania umieszczonych utworów do świadczenia usług za pomocą̨ Serwisu i jego funkcjonalności, obejmującej prawo do utrwalana, zwielokrotniania, wyświetlania utworów w sieci Internet w całości lub w części. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest na cały czas świadczenia usługi na rzecz Użytkownika, tj. na czas posiadania przez niego Konta Użytkownika. 

4. USŁUGI POWIĄZANE Z KONTEM UŻYTKOWNIKA

 1. Do świadczenia usług przez PulpBooks oraz Usługodawców za pomocą̨ Serwisu niezbędne jest posiadanie własnego Konta. Założenie Konta umożliwia m.in. korzystanie z materiałów umieszczonych w Serwisie lub funkcjonalności, które są̨ oznaczone jako bezpłatne, jak również̇ zamawianie Produktów. Założenie Konta następuje z chwilą akceptacji Regulaminu, regulaminu usług dodatkowych i Polityki Prywatności. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest przez czas nieokreślony i ma miejsce do momentu usunięcia Konta. Nabywając określone funkcjonalności Użytkownik może zobowiązać się̨ do korzystania z usług PulpBooks przez określony czas. 
 2. PulpBooks za pomocą̨ Serwisu dostarcza Publikacje elektroniczne, jak również̇ umożliwia zamawianie Produktów (w tym Publikacji tradycyjnych oraz Urządzeń́). Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Publikacji elektronicznych i tradycyjnych w zakresie wskazanym przy Zamówieniu oraz w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w zakresie dozwolonego użytku). Za pomocą̨ Serwisu PulpBooks świadczy sprzedaż̇ detaliczną Publikacji elektronicznych i tradycyjnych. 
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do: 
 • rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu, w całości lub we fragmentach Publikacji elektronicznych i tradycyjnych, 
 • ingerowania w zawartość́ Publikacji elektronicznych, 
 • usuwania w Publikacjach elektronicznych oznaczeń́ właściciela oraz technicznych zabezpieczeń́. 
 1. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Publikacjach elektronicznych przysługują̨ ich autorom, wydawcom, dystrybutorom lub innym podmiotom uprawnionym. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów. Jako dostawca PulpBooks nie ma żadnej kontroli nad zawartością̨ merytoryczną Publikacji elektronicznych i tradycyjnych. 
 2. W przypadku, gdy Usługodawcą danego Produktu nie jest PulpBooks, strona Produktu wskazuje konieczne dane Usługodawcy wraz z adresem kontaktowym. 

5. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Do korzystania z Serwisu i zawarcia umowy z PulpBooks niezbędna jest rejestracja, której Użytkownik powinien dokonać́ po zapoznaniu się̨ i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest podać́ dane niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika. Rejestracja może się̨ też odbywać́ za pomocą̨ już̇ utworzonego konta Użytkownika w serwisach zewnętrznych (np. w serwisach społecznościowych). Użytkownik może podać́ dodatkowe dane lub wyrazić́ zgodę̨ na wykorzystanie jego danych osobowych w określonych celach (m.in. do wysyłki Newslettera na jego adres e-mail). W przypadku składania Zamówień́ na Produkty wysyłane do Użytkownika w formie rzeczy (tj. np. kurierem lub w punktach odbioru), Użytkownik może być́ zobowiązany do podania innych danych, które zapewniają̨ realizację określonej formy dostawy (np. numeru telefonu komórkowego). 
 2. Użytkownik może aktywować́ płatne funkcjonalności Serwisu lub za jego pomocą̨ nabywać́ określone Produkty. O wszystkich kosztach aktywacji danej funkcjonalności Serwisu Użytkownik informowany jest najpóźniej przed umożliwieniem mu złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się̨ podać swoje prawidłowe dane oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne do weryfikacji i aktywacji Konta Użytkownika oraz określenia uprawnień opiekuna prawnego dołożenia Konta dla danego Użytkownika będącego małoletnim lub nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku wykorzystania danych w serwisie zewnętrznym do utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się̨ w tym serwisie zewnętrznym podawać swoje prawidłowe i aktualne dane. PulpBooks w każdym czasie może zażądać od Użytkownika weryfikacji wprowadzonych danych osobowych pod katem ich poprawności i aktualności, w tym o przekazanie takiego oświadczenia w formie pisemnej. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się̨ nie przekazywać danych niezbędnych do logowania (loginów, haseł) osobom trzecim, a w przypadku logowania się̨ za pomocą̨ konta utworzonego w serwisie zewnętrznym – danych logowania w tym serwisie. Mając na uwadze potencjalne zagrożenia związane z utworzeniem łatwego do odgadnięcia hasła (lub hasła wykorzystywanego w innych serwisach), PulpBooks zachęca do utworzenia silnego hasła, niewykorzystywanego w innych serwisach. 
 5. W przypadku korzystania z logowania za pomocą̨ serwisu zewnętrznego, PulpBooks może otrzymać – za zgodą Użytkownika – dostęp do danych Użytkownika w tym serwisie zewnętrznym takich jak np. profil publiczny, listę̨ znajomych, adres e-mail, datę̨ urodzin, obecne miejsca zamieszkania, jak również̇ może mieć możliwość wysyłania powiadomień Użytkownikowi bezpośrednio za pomocą̨ tego serwisu zewnętrznego. Dokładne informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych zawarte są̨ w Polityce prywatności oraz w politykach prywatności tych serwisów zewnętrznych. 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zakładanie fikcyjnych Kont będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu i usunięciem Konta. Nie wyklucza to sytuacji korzystania z Produktów i funkcjonalności Serwisu za pomocą̨ partnera PulpBooks  (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego) oraz odrębnego posiadania Konta przez Użytkownika. W określonych sytuacjach istnieje możliwość integracji tych kont  i uprawnień, co odbywać się̨ będzie bez zmiany warunków świadczenia usług na rzecz Użytkownika. PulpBooks może uniemożliwić́ założenie nowego Konta Użytkownikowi, który korzystał już̇ z usługi wyłącznie w celu uzyskania okresu bezpłatnego dostępu lub który zalega z płatnościami na rzecz PulpBooks, związanymi z wcześniej posiadanym przez Użytkownika Kontem. 
 2. Użytkownik nie może: 
 • udostępniać innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się na Konto, z wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się̨ to w ramach dozwolonego użytku (dostęp do utworu osobom z kręgu rodziny i znajomych);
 • zamieszczać w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających normy społeczne;
 • zamieszać́ treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru przez dzieci;
 • propagować treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym prawa autorskie;
 • stosować gróźb lub inwektyw, 
 • zamieszczać jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe, 
 • promować innych stron internetowych, umieszczać w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik jest do tego uprawniony na mocy umowy zawartej uprzednio z PulpBooks, 
 • używać programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą̨ zostać uznane za atak DOS, 
 • łamać ogólnie przyjętych zasad „netykiety”, 
 • prowadzić jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Za działania mogące utrudniać́ lub destabilizować działanie Serwisu uznaje się̨ prośby zakłócenia lub odcięcia dostępu do Kont innym Użytkownikom (ataki DOS, Doś, DNS spoin), hislin (fałszowanie informacji identyfikujących Użytkownika), parking, wprowadzenie do sieci lub komputerów szkodliwego oprogramowania, nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych Użytkowników lub PulpBooks, nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego lub inne prośby przechwycenia informacji pochodzących od lub skierowanych do innych Użytkowników, nieautoryzowane prośby przełamania zabezpieczeń Serwisu lub Kont Użytkownika, używanie programów, skryptów lub poleceń zakłócających sesję innego Użytkownika, przejmowanie adresów IP oraz wysyłanie, zbieranie, sprzedaż̇ lub dystrybucja niechcianej korespondencji e-mail (spamu). 
 1. Za niestosowanie się̨ do Regulaminu na Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe dotyczące całości lub części funkcjonalności Serwisu, jak również̇ może dojść do usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści naruszających Regulamin lub przepisy prawa, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika przez PulpBooks o naruszeniu postanowień́ Regulaminu i wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania naruszeń́. 
 2. PulpBooks może wezwać́ Użytkownika naruszającego warunki korzystania z Serwisu lub przepisy prawa do natychmiastowego zaprzestania tych działań́. 
 3. Korzystanie z Serwisu odbywać́ się̨ może za pomocą̨ urządzeń elektronicznych połączonych z siecią Internet wyposażonych w aplikację PulpBooks lub przeglądarkę̨ internetową. Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na komfortowe korzystanie z Serwisu to dostęp do Internetu o przepustowości 256 kbks oraz miejsce na dysku adekwatne do wielkości i ilości pobranych Publikacji elektronicznych. Lista urządzeń́, systemów operacyjnych oraz cech urządzeń́, na których możliwy jest dostęp do Serwisu dostępna jest na stronie internetowej Serwisu. PulpBooks wskazuje, że do korzystania z określonych funkcjonalności lub pobrania aplikacji PulpBooks konieczne może być́ zaakceptowanie przez Użytkownika treści lub regulaminów podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów sprzętu lub operatorów sklepów z aplikacjami. 
 4. PulpBooks zobowiązuje się̨ do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu. 
 5. Z uwagi na stały rozwój Serwisu, Serwis oraz jego niektóre funkcjonalności mogą̨ być́ czasowo lub stale niedostępne na określonych urządzeniach lub systemach operacyjnych bądź́ działać́ nieprawidłowo. Różnorodność konfiguracji urządzeń́ oraz ustawień́ systemów operacyjnych powoduje, że PulpBooks nie może zapewnić́ pełnej operacyjności Serwisu i jego funkcjonowania na wszystkich urządzeniach lub konfiguracjach, lecz nie wyłącza możliwości prawidłowego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności na urządzeniach innych niż̇ wskazane w Serwisie. Użytkownik powinien zatem zapoznać́ się̨ z listą kompatybilnych urządzeń́ lub systemów operacyjnych dostępną na stronie PulpBooks, a w razie wątpliwości, czy dysponuje odpowiednim urządzeniem, skontaktować́ się̨ z pomocą̨ PulpBooks.
 6. PulpBooks dla bezpieczeństwa Użytkownika zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Z uwagi na specyfikę̨ usługi na urządzeniu musi być́ włączona obsługa skryptów JavaScript oraz zapisywania plików cookie. 

7. KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH I PŁATNYCH FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Użytkownik posiadający aktywne Konto Użytkownika może korzystać́ ze wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu, natomiast z płatnych po złożeniu Zamówienia              z obowiązkiem zapłaty. Korzystanie z niektórych płatnych funkcjonalności może być́ związane z koniecznością̨ zapłaty „z góry” za te funkcjonalności. Użytkownik korzystający z aplikacji PulpBooks ma możliwość́ nabycia Produktów oraz Publikacji elektronicznych bezpośrednio za pomocą̨ swojego urządzenia. Aktywacja niektórych płatnych funkcjonalności Serwisu za pomocą̨ aplikacji PulpBooks może być́ niedostępna lub ograniczona na niektórych urządzeniach. 
 2. W przypadku, gdy Zamówienie łączy się̨ z dostawą Urządzenia lub Publikacji tradycyjnej, wówczas Użytkownik przed dokonaniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty otrzymuje informację o przewidywanym terminie dostawy Urządzenia. PulpBooks wskazuje, że termin dostaw Urządzeń́ rożnego typu może być odmienny dla każdego z tych Urządzeń́. W przypadku Publikacji tradycyjnych – jeśli Użytkownik nie dokona Zamówienia w inny sposób i jest to technicznie możliwe – doręczane Bedą             w ramach jednej przesyłki. Doręczenie Publikacji tradycyjnych odbywa się̨ niezależnie od doręczenia Urządzeń́ oraz dostarczenia Publikacji elektronicznych. 
 3. Po złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Użytkownik otrzyma e-mail zwrotny         z potwierdzeniem zamówienia, co oznacza jego przyjęcie do realizacji przez PulpBooks. 
 4. W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić́ treść́ Zamówienia po jego przyjęciu derealizacji przez PulpBooks (np. adres dostawy), powinien się̨ niezwłocznie skontaktować́ w tym celu z PulpBooks. W przypadku zamówienia Publikacji tradycyjnych, zmiana treści Zamówienia po jego opłaceniu nie jest możliwa. 
 5. W przypadku nieodebrania Zamówienia obejmującego Urządzenie lub Publikacje tradycyjne z winy Użytkownika, PulpBooks zwróci Użytkownikowi uiszczoną kwotę̨ Zamówienia z wyjątkiem kosztów przesyłki zwrotnej (do PulpBooks). 
 6. Dostawa Urządzeń́ i Publikacji tradycyjnych odbywa się̨ tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 7. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik ma możliwość́ pozyskania Produktu lub pobrania Publikacji elektronicznej przed upływem 14 dni od dnia jej udostepnienia, ale wówczas traci prawo odstąpienia od umowy (o czym zostaje poinformowany przed wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy). 
 8. Produktem może być́ także usługa abonamentowa lub czasowa. W przypadku wyboru w Zamówieniu usługi abonamentowej umowa przestaje obowiązywać́ w chwili jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub po zakończeniu opłaconych okresów rozliczeniowych. 
 9. Dostarczenie Publikacji elektronicznej odbywa się̨ na zasadzie odpłatnego lub nieodpłatnego udostepnienia Użytkownikowi za pośrednictwem sieci Internet plików zawierających tę Publikację elektroniczną. Transmisja odbywa się̨ na urządzenie, z którego korzysta Użytkownik. PulpBooks wskazuje, że w przypadku niektórych Publikacji elektronicznych, które dostępne są̨ w Serwisie dzięki współpracy z Biblioteką Bukolikę oraz z bibliotekami, archiwami i szkołami, istnieje możliwość́, że dostarczenie Publikacji elektronicznej nie będzie się̨ odbywać́ natychmiast z chwilą wyboru danej Publikacji elektronicznej przez Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma informację o planowanej dostępności dla niego danej Publikacji elektronicznej. 
 10. Serwis podaje ceny brutto (tj. zawierających wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN). 
 11. Płatności za Zamówienia dokonywane być́ mogą̨ za pośrednictwem systemów płatności. W przypadku skorzystania z systemu płatności dane Użytkownika mogą̨ być́ przetwarzane przez podmiot obsługujący ten system w zakresie związanym z realizacją płatności. Płatność́ może wiążąć się̨ z dodatkowymi kosztami transakcyjnymi ponoszonymi przez Użytkownika, o których informowany jest przez PulpBooks lub operatora płatności.
 12. W przypadku Zamówienia będącego usługą abonamentową lub inną usługą czasową, płatność pobierana być może „z góry” (z chwilą rozpoczęcia jej świadczenia) lub automatycznie przed upływem danego okresu świadczenia usługi. Użytkownik może wyrazić́ odrębną i wyraźną zgodę̨ na automatyczne przedłużanie umowy, a tym samym obciążanie jego środka płatności w stosunku do konkretnego wariantu Usługi lub wszystkich płatności związanych z Usługą. Użytkownik może modyfikować swoje środki płatności zmieniając ustawienia w Koncie Użytkownika bądź we wskazanym miejscu dla danego Produktu. 
 13. PulpBooks może proponować Użytkownikom możliwość bezpłatnego przetestowania Produktu lub pewnych funkcjonalności Serwisu przez okres próbny. Każdy Użytkownik może tylko raz skorzystać z okresu próbnego. Okres próbny może być też aktywowany tylko raz na danym Urządzeniu. Okres próbny może mieć́ rożną długość́ i dotyczyć́ rożnych Produktów lub funkcjonalności Serwisu w zależności od parametrów ustalanych przez PulpBooks (np. urządzenia, na którym dokonana zostanie jego aktywacja). PulpBooks ma prawo porównywać́ dowolne dane podane przez Użytkownika lub związane z Urządzeniami z innymi danymi dotyczącymi wykorzystania okresu próbnego, celem zapobiegania nadużyciom takim jak wielokrotne zyskiwanie uprawnienia do korzystania z okresu próbnego przez tę samą osobą lub na tym samym Urządzeniu. 
 14. Usuniecie Konta Użytkownika wiąże się̨ z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu, w tym Publikacji elektronicznych nabytych przez Użytkownika poza abonamentem.
 15. PulpBooks informuje, że powiazanie określonych Środków płatniczych lub dokonywanie płatności może wiążąć się̨ z koniecznością̨ akceptacji warunków tych płatności opracowanych przez podmioty trzecie (banki, pośrednicy płatności), przy czym na treść́ tych warunków (opłaty, zakres przetwarzania danych osobowych itp.) PulpBooks nie ma wpływu. 
 16. PulpBooks może umożliwiać Użytkownikom mającym aktywną określoną płatną funkcjonalność́ Serwisu bezpłatną dostawę̨ Publikacji tradycyjnych lub innych Produktów. Użytkownik taki na etapie składania Zamówienia otrzymuje informację, że może skorzystać́ z takiej możliwości, przy czym PulpBooks posiada pełną swobodę̨ ustalania warunków korzystania z tej opcji. W szczególności określa to określenie ram czasowych (np. raz na okres rozliczeniowy) lub cenowych (np. minimalna wartość́ zamawianych Produktów lub Publikacji tradycyjnych) lub rodzajów Produktów lub Publikacji tradycyjnych, które mogą̨ być́ objęte daną opcją. Możliwości dostępne dla takich Użytkowników mogą̨ się̨ zmieniać́ w czasie, a PulpBooks może wprowadzać́ nowe i usuwać́ wcześniej wprowadzone możliwości.
 17. PulpBooks może wprowadzać́ i usuwać́ Produkty dostępne w sprzedaży za pomocą̨ Serwisu według swojego uznania, jak również̇ czasowo zawieszać́ możliwość́ nabywania danych Produktów. 
 18. Podczas procesu zamawiania Produktu przez Użytkownika, PulpBooks przedstawia Użytkownikowi przewidywany termin wysyłki lub doręczenia Produktu. Termin ten może ulec zmianie po przyjęciu Zamówienia przez PulpBooks z uwagi na okoliczność́, że część́ Produktów dostępnych w Serwisie PulpBooks (w szczególności Urządzenia lub Publikacje tradycyjne) mogą̨ podlegać́ wysyłce lub doręczeniu przez podmioty trzecie, działające na rzecz PulpBooks lub podwykonawców PulpBooks. 

8. LICENCJA

 1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu oraz stosownie do dodatkowych Regulaminów i warunków świadczenia usług, PulpBooks udziela Użytkownikowi licencji do nieodpłatnego korzystania z Oprogramowania na zasadach opisanych                 w tych dokumentach. Licencja ma charakter niewyłączny. 
 2. Licencja udzielona przez PulpBooks uprawnia Użytkownika do korzystania wyłącznie z przewidzianych dla niego funkcji Oprogramowania oraz korzystania z Serwisu oraz Produktów powiązanych z jego Kontem, na następujących polach eksploatacji:
 • zainstalowanie Oprogramowania na komputerze, tablecie, smartfonie lub e- czytniku, bądź́ na innym podobnie działającym urządzeniu i związane z tym procesem jego utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do pamięci urządzenia, z uwzględnieniem prawa do sporządzenia kopii zapasowej Oprogramowania w celach bezpieczeństwa; 
 • korzystanie z Oprogramowania w postaci niezmienionej, w tym trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie, w którym jest to niezbędne dla jej wyświetlania, stosowania i przechowywania dla potrzeb Użytkownika na urządzeniach wskazanych w pkt. a. 
 • podłączenie Oprogramowania do sieci Internet w celu korzystania z jej pełnej funkcjonalności i produktów i usług oferowanych przez Serwis. 
 1. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody PulpBooks, w szczególności do: 
 • rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich, 
 • pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania, dla celów innych niż̇ realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich, 
 • rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę̨, 
 • udzielania sublicencji, 
 • dokonywania tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element Serwisu oraz Oprogramowania. 
 1. Przeniesienie praw lub obowiązków z licencji wymaga uprzedniej wyraźnej zgody. Udzielenie licencji następuje z chwilą pobrania Oprogramowania przez Użytkownika. 

9. REKLAMACJA I RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 3. Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 5. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 7. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 10. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 11. W odniesieniu do treści cyfrowych (min. e-booki, audiobooki, słuchowiska), które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo do rękojmi przysługuje jedynie w przypadkach, w których np. plik jest uszkodzony, albo brakuje części treści, albo Konsument otrzymał przedmiot zamówienia inny niż zamawiany.
 12. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 13. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 14. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 15. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 16. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 17. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 18. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 19. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 1. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: Smolice 1F, 95-010 Stryków.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
 7. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1.  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: [email protected] .
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Magazynu Sprzedawcy: Smolice 1F, 95-010 Stryków.
 6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych (min. e-booki, audiobooki, słuchowiska), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, gdy Konsument otrzymał dostęp do treści za pośrednictwem platformy Internetowej lub drogą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

11. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć́ umowę̨ o świadczenie usług dostępu do Serwisu bez podania przyczyny, chyba że aktywując określoną funkcjonalność́ Serwisu, nabywając Produkt lub Publikację elektroniczną zobowiązał się̨ do niewypowiadania umowy w określonym czasie. Konto zostanie usunięte z chwilą otrzymania informacji od Użytkownika lub pod koniec okresu rozliczeniowego dla płatnych funkcjonalności Serwisu, opłaconych uprzednio przez Użytkownika. Użytkownik może wyrazić́ wolę usunięcia Konta informując PulpBooks np. drogą elektroniczną lub listowną lub przez samodzielne usuniecie Konta Użytkownika. 
 2. PulpBooks przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Użytkownik wrzący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, pomimo wezwania przez PulpBooks do zaprzestanie naruszeń́ i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zaprzestanie tych naruszeń́. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez PulpBooks przesyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub doręczane w inny sposób, pozwalający mu się̨ z nim zapoznać. 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się̨ za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień́ PulpBooks do ich przetwarzania w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane są̨ zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oświadczenie usługi Serwisu oraz składania i realizowania Zamówień́. PulpBooks wskazuje, że dla realizacji Zamówień́ niektóre dane mogą̨ być́ przekazane podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji Zamówień́ lub Usługodawcom. 
 2. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PulpBooks zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych usług w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników oraz doprecyzowywania zagadnień́ budzących wątpliwości. 
 2. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu,  w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie itp. o ile zmiany te nie są̨ sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Zmiany Regulaminu są̨ publikowane na stronie Serwisu poprzez umieszczenie informacji o zmianie i planowanej dacie jej wejścia w zżycie. Użytkownik może być́ dodatkowo powiadamiany o zmianie informacją przesłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika lub może otrzymać́ takie powiadomienie w Koncie Użytkownika lub aplikacji PulpBooks. 
 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w zżycie w dniu oznaczonym jako dzień, kiedy zaczyna obowiązywać́. Użytkownika, który nie wyrazi zgody na treść́ zmian i nowe brzmienie Regulaminu wiązką dotychczasowe regulaminy lub postanowienia, które zostały przez niego zaakceptowane do czasu wygaśnięcia związanych z nimi usług lub funkcjonalności (np. do czasu zakończenia obowiązywania umowy na czas określony) oraz ich wypowiedzenia.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają̨ praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się̨ w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu. 
 6. Uznanie poszczególnych postanowień́ Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność́ czy skuteczność pozostałych postanowień́ Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 
 7. Regulamin, Polityka Prywatności oraz regulaminy dotyczące poszczególnych funkcjonalności lub Produktów, cenniki lub warunki świadczenia usług stanowią̨ uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez PulpBooks i Użytkownika. W zakresie nieuregulowanym tymi dokumentami zastosowanie znajdują̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 8. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami ewentualnych dodatkowych Regulaminów korzystania z poszczególnych usług Serwisu pierwszeństwo znajdują̨ postanowienia tych Regulaminów. 
 9. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamach i dochodzenia roszczeń́. Zasady korzystania z tych procedur dostępne są̨ w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się̨ do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (w przypadku sporu wynikłego z umowy sprzedaży), do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów lub skorzystania z unijnej platformy Online Dispute Resolution (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 10. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży Bedą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sad powszechny właściwy dla siedziby PulpBooks. Powyższy zapis nie dotyczy konsumentów. 
 11. Wszelkie, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu można kierować́ za pomocą̨ formularza kontaktowego na stronie https://www.pulpbooks.pl/kontakt lub na adres e- mail: [email protected]
 12. W Serwisie stale dostępne są̨ formularze odstąpienia od umów zawieranych z PulpBooks w zakresie świadczenia usługi Serwisu, jak i nabywania Produktów oraz aktywowania funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może również̇ odstąpić́ od umowy korzystając z wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również̇ w każdy inny sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. 
 13. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 01.03.2023 r. 
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak wykorzystujemy cookies
Jak wyłączyć cookies
OK