REGULAMIN USŁUG ROZSZERZAJĄCYCH

1. ZAKRES REGULAMINU

 1. Regulamin reguluje zasady korzystania z usług rozszerzających funkcjonalności Konta Użytkownika (zwanych dalej „Usługami”) i stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dostępny jest dla Użytkownika m.in. na stronie Serwisu pod adresem https://www.pulpbooks.pl/regulamin/ oraz za pomocą Aplikacji.

 2. PulpBooks świadczy Usługi tylko dla Użytkowników mających aktywne konto w Serwisie.

 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, w tym w zakresie treści licencji na korzystanie z Aplikacji, zastosowanie znajdują Regulamin Serwisu, Polityka Prywatności, cenniki, inne wiążące Użytkownika Regulaminy dodatkowe oraz warunki świadczenia usług, a także powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. W szczególności dotyczy to obowiązków i praw Użytkownika, odstąpienia od umowy, reklamacji, sposobów płatności, bezpieczeństwa danych osobowych, definicji i rozwiązywania sporów.

 4. Użytkownik zamierzający skorzystać z Usługi rozszerzającej funkcjonalności Konta Użytkownika zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i może korzystać z Usługi wyłącznie w razie wyrażania zgody na wszystkie postanowienia Regulaminu.

2. DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Subskrypcja – wybrany przez Użytkownika pakiet uwzględniający dostęp do określonych materiałów w Aplikacji, liczbę dostępnych Urządzeń, z których Użytkownik może korzystać w danym Okresie rozliczeniowym za określoną opłatą.

Aplikacja – aplikacja będąca oprogramowaniem, dedykowana danym typom Urządzeń i tylko dla nich przeznaczona, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z Usług odpłatnych, nieodpłatnych i dostępnych dla subskrybentów.

Okres rozliczeniowy – cykliczny okres jednego miesiąca, gdzie pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia wyboru Usługi i opłacenia Subskrypcji (po upływie okresu próbnego, jeśli przysługiwał Użytkownikowi), a kolejne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się z dniem każdego miesiąca odpowiadającym dniu, od którego rozpoczęto liczenie okresu rozliczeniowego w danym miesiącu (po upływie okresu próbnego, jeśli dotyczy); jeśli w danym miesiącu kalendarzowym nie było dnia odpowiadającego datą początkowi lub końcowi Okresu rozliczeniowego, należy przyjąć ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Opłata – opłata za dostęp do poszczególnych treści dostępnych w aplikacji dla Użytkownika, pobierana w przypadku zakupu towaru, usługi lub subskrypcji przez Użytkownika.

Rabat – kwota, o którą pomniejszono stałą opłatę za dany Okres rozliczeniowy w przypadku skorzystania przez Użytkownika z Promocji. Za Rabat uznaje się również inną kwotę, o którą pomniejszono opłaty ponoszone przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy na danych warunkach w stosunku do opłat, jakie ponosiłby Użytkownik, gdyby zawarł Umowę bez uwzględnienia tych warunków.

Środek płatniczy – forma płatności umożliwiająca cykliczne automatyczne pobieranie opłaty Abonamentu w odpowiedniej wysokości, z rachunku lub konta Użytkownika za jeden lub więcej okresów rozliczeniowych. Katalog dostępnych Środków płatniczych, które mogą służyć do płatności za Usługę, określony jest w Serwisie oraz Aplikacji.

Umowa o świadczenie Usługi; Umowa – umowa umożliwiająca świadczenie Usługi przez PulpBooks na rzecz Użytkownika, zawarta między PulpBooks, a Użytkownikiem;

Urządzenie – urządzenie końcowe, na którym Użytkownik może korzystać z Usługi. W przypadku Urządzeń mobilnych PulpBooks dzieli Urządzenia na smartfony (Urządzenia o przekątnej ekranu poniżej 7 cali) i Tablety (Urządzenia o przekątnej od 7 cali wzwyż).

 1. W zakresie nieokreślonym powyżej, definicje zawarte w niniejszym Regulaminie rozumieć należy w sposób określony w Regulaminie Serwisu.

3. ŚWIADCZONA USŁUGA

 1. Usługa umożliwiająca dostęp do Publikacji elektronicznych, dostępnych bezpłatnie lub odpłatnie w ramach wybranej przez Użytkownika opcji lub subskrypcji oferowanych przez PulpBooks za pomocą Serwisu oraz za pomocą Aplikacji. Usługa występuje w kilku wariantach, na których wybór decyduje się Użytkownik w momencie składania Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Podczas wyboru wariantów Usługi Użytkownik może wybrać, do jakiego rodzaju Publikacji elektronicznych chce mieć dostęp. Warianty Usługi mogą posiadać ograniczenia co do rodzajów lub liczby Urządzeń, na których Usługa będzie aktywna.

 1. Warianty Usługi mogą również dzielić się na kolejne „podwarianty”. PulpBooks zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych wariantów Usługi oraz modyfikowania już istniejących.

 2. Z Usługi można korzystać tylko za pomocą Urządzeń i systemów operacyjnych podanych na stronie Serwisu (https://www.pulpbooks.pl/aplikacja). PulpBooks wskazuje, że ze względów technicznych możliwe jest zakończenie wsparcia określonych Urządzeń i systemów operacyjnych. Zakończenie wsparcia danego Urządzenia lub systemu operacyjnego nie ogranicza uprawnień Użytkownika z tytułu limitu Urządzeń, na których może korzystać z Usługi oraz nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy.

 1. Do skorzystania z Usługi niezbędne jest zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu, z wyjątkiem świadczeń realizowanych przez Serwis bez pośrednictwa Aplikacji (takich jak np. zakup Publikacji elektronicznej na własność, co daje możliwość jej pobrania przy użyciu przeglądarki internetowej). Instalacja najnowszej wersji Aplikacji powinna mieć miejsce przez pozyskanie jej z oficjalnej strony Serwisu oraz z oficjalnych repozytoriów aplikacji na dany system operacyjny (takich jak Google Play, Apple AppStore). Numery wersji Aplikacji, za pomocą których aktualnie możliwe jest korzystanie z Usługi zamieszczone są w Serwisie, przy czym PulpBooks wskazuje, że numery wersji mogą ulegać zmianie w miarę rozwoju funkcjonalności Serwisu i Usługi oraz rozwoju systemów operacyjnych, na które Aplikacja została opracowana.

 2. W przypadku braku możliwości automatycznego pobrania Opłaty dodatkowej oraz opłaty za Abonament w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego, dostęp do płatnych treści w Aplikacji jest blokowany.

 3. Usługa umożliwia dostęp do Publikacji elektronicznych oznaczonych w Serwisie jako powiązane z Usługą, przy czym katalog dostępnych Publikacji elektronicznych może być różny w zależności od wariantu Usługi, z której korzysta Użytkownik. PulpBooks zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu Publikacji elektronicznych w ramach Usługi, w tym do jego ograniczenia w każdym czasie. Zmiany katalogu będą ujawniane w Serwisie.

 4. Pobieranie Publikacji elektronicznych możliwe jest tylko przy aktywnym połączeniu Urządzenia z siecią Internet.

 5. Aplikacja dostępna jest nieodpłatnie, PulpBooks udziela Użytkownikowi osobistej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na potrzeby realizacji Usługi.

4. NIEKTÓRE WARIANTY USŁUGI

  1. Możliwości zapoznawania się z audiobookami mogą być różne w przypadku modelu Urządzenia oraz jego systemu operacyjnego.

  2. Aplikacja dla wybranych Publikacji elektronicznych może umożliwiać kontynuowanie lektury za pomocą różnych mediów powiązanych z daną Publikacją elektroniczną. Kontynuować lekturę można po zsynchronizowaniu stanu jej przeczytania / wysłuchania, co wymaga połączenia z siecią Internet. Możliwe jest również wybranie w Aplikacji opcji pozwalającej na dalsze zapoznawanie się z Publikacją w odmienny od dotychczasowego sposób.

5. OPŁATY

 1. Opłata za wybrany produkt lub usługę może być pobierana jednorazowo lub cyklicznie za dany okres rozliczeniowy w przypadku wybrania opcji subskrypcji.

 2. Opłata za dany Okres rozliczeniowy pobierana jest automatycznie w pierwszym dniu rozpoczęcia tego Okresu rozliczeniowego. W ramach Okresu rozliczeniowego dla ograniczonych wariantów Usługi, Użytkownik może ponosić Opłatę dodatkową w wysokości równej opłacie za wybraną usługę/ jej rozszerzenie/ lub wydłużenie.

 3. Opłata za dany Okres rozliczeniowy jest stała, chyba że cennik i warunki świadczenia usługi dla danego Użytkownika określają ją inaczej. W przypadku zmiany wariantu Usługi (lub kontynuowania jej jako usługi na czas nieokreślony po czasie związania umową na czas określony) opłata za dany Okres rozliczeniowy może ulec zmianie.

 4. Przy pierwszej aktywacji Usługi Użytkownikowi może przysługiwać darmowy okres próbny o określonej przez PulpBooks długości, w czasie którego ma dostęp do Usługi bez ograniczeń. Długość okresu próbnego podawana jest przed aktywacją Usługi.

 5. PulpBooks informuje, że w ramach świadczenia Usługi może uniemożliwić dostęp do wcześniej pobranej Publikacji elektronicznej, o czym poinformuje w miarę możliwości Użytkownika, gdy otrzyma wniosek wydawcy Publikacji elektronicznej dotyczący wyłączenia danej Publikacji elektronicznej z bazy dostępnej dla Użytkowników.

 6. Po zrealizowaniu Zamówienia, Użytkownik ma możliwość pobrania dokumentu księgowego potwierdzającego realizację Zamówienia.

6. AKTYWACJA I REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. W celu aktywacji Usługi Użytkownik dokonuje Zamówienia Usługi za pomocą Serwisu lub Aplikacji. Przed dokonaniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu, Polityką Prywatności i dotyczącym Usługi cennikiem i warunkami świadczenia usług.

 2. Podczas Zamówienia Usługi Użytkownik określa Środek płatniczy, za pomocą którego opłacona będzie Usługa – jednorazowo lub cyklicznie w przypadku wybrania opcji subskrypcji. W przypadku składania Zamówienia w sposób, który umożliwia przyznanie Użytkownikowi Rabatu, przyznanie Rabatu wiązać może się z dobrowolną zgodą Użytkownika na związanie określonymi dodatkowymi warunkami świadczenia Usługi.

 3. Aktywacja i rezygnacja z Usługi następują w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia na Usługę lub dyspozycji rezygnacji z Usługi.

 4. Rezygnacja z Usługi może nastąpić w każdym momencie, np. poprzez zmianę stosownych ustawień w Serwisie i skutkuje z chwilą zakończenia danego Okresu rozliczeniowego. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać dokonywania opłat za Subskrypcję, co powoduje zablokowanie mu dostępu do Usługi subskrypcji.

 5. Rezygnacja z Usługi w trakcie okresu próbnego (jeśli dotyczy) nie skutkuje naliczeniem żadnych opłat związanych z testowanym wariantem Usługi.

 6. Minimalny czas trwania Usługi subskrypcji, to jeden miesiąc (jeden Okres rozliczeniowy). Użytkownik przy wyborze metody płatności może wybrać płatność z góry za większą liczbę Okresów rozliczeniowych.

 7. Użytkownik przez cały czas posiadania aktywnego Konta w Serwisie może ponownie aktywować Usługę subskrypcji, wnosząc opłatę za wybraną opcję subskrypcji, za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy. W ten sposób zawierana jest nowa Umowa o świadczenie usługi subskrypcji.

 8. Użytkownik w okresie, w którym posiada aktywną Usługę, może otrzymać od PulpBooks możliwość nabywania innych usług lub produktów nieodpłatnie lub po obniżonej cenie. W takiej sytuacji w Serwisie podczas procedury zamówienia tychże usług lub produktów pojawią się informacje dotyczące wspomnianych możliwości, z których Użytkownik może, lecz nie jest zobowiązany, skorzystać.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili aktywacji Usługi.

 2. Użytkownik odstępuje od Umowy składając PulpBooks oświadczenie o odstąpieniu, co może nastąpić m.in. drogą listowną lub drogą elektroniczną (np. za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.pulpbooks.pl/kontakt.)

 3. Użytkownik po otrzymaniu jego odstąpienia przez PulpBooks otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania odstąpienia od Umowy np. na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika.

 4. PulpBooks przypomina, że w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z możliwością pobrania Publikacji elektronicznych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy następuje zwrot wszystkich otrzymanych i niewykorzystanych przez Konsumenta płatności niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym PulpBooks zostało poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot dokonywany jest nieodpłatnie na rachunek lub konto powiązane ze Środkiem płatności, za pomocą którego opłacono Usługę, a w przypadku Konsumentów także w inny sposób, jeśli Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W zakresie sporów pomiędzy PulpBooks Sp. z o.o., a Konsumentem związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz Konsumenta, Konsumentowi przysługują uprawnienia szerzej opisane w Regulaminie Serwisu, w tym prawo do rozpoznania sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, jak również skorzystania z unijnej platformy ODR.

  2. Użytkownik ma możliwość odczytania i pobrania niniejszego Regulaminu na swój komputer lub inne urządzenie oraz dokonania jego wydruku.

  3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu niniejszego Regulaminu można kierować za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.pulpbooks.pl/kontakt.

  4. PulpBooks zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych usług w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, doprecyzowania zagadnień budzących wątpliwości. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie Serwisu poprzez umieszczenie informacji o zmianie i planowanej dacie jej wejścia w życie. Użytkownik dodatkowo powiadamiany jest o zmianie informacją przesłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika lub może otrzymać takie powiadomienie w Koncie Użytkownika lub aplikacji PulpBooks.

  5. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Użytkowników nabytych przed dniem ich wejścia w życie.

  6. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu oznaczonym jako dzień, kiedy zaczyna obowiązywać. Użytkownika, który nie wyrazi zgody na treść zmian i nowe brzmienie Regulaminu wiążą dotychczasowe regulaminy lub postanowienia, które zostały przez niego zaakceptowane do czasu wygaśnięcia związanych z nimi usług lub funkcjonalności (np. do czasu zakończenia obowiązywania umowy na czas określony) oraz ich wypowiedzenia.

  7. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób prawem przewidziany za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celem tego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

  8. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem https://www.pulpbooks.pl/pulpup-regulamin1/.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak wykorzystujemy cookies
Jak wyłączyć cookies
OK